منوhide_caption

آخرین اخبار

جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های زنجان و طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۱۰/۲۳
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان های ایجرود و ماهنشان توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ ۹۹/۱۰/۲۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش های تابعه شهرستان خدابنده توسط مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان مورخ ۹۹/۱۰/۲۲
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش مرکزی شهرستان ابهر و بخش مرکزی شهرستان خرمدره توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس مورخ ۹۹/۱۰/۲۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۰
جلسه بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان با حضور تیم محترم شرکت آرین نوین و ناظر محترم آماری مورخ 99/09/24
۱۳۹۹/۰۹/۲۹
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های باغ حلی و مرکزی شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 99/09/19
۱۳۹۹/۰۹/۱۹
جلسه انلاین تحویل موقت گزارش طرح توسعه پایدار منظومه بخش های زنجانرود،قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان و بخش چورزق شهرستان طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ ۹۹/۰۹/۱۸
۱۳۹۹/۰۹/۱۸