منوhide_caption

آخرین اخبار

جلسه با جناب آقای مهندس حقیقت موضوع سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان با حضور ناظر محترم آماری سامانه مورخ 99/09/01
۱۳۹۹/۰۹/۰۳
جلسه ارایه و بررسی گزارش بخش اول منظومه شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 99/08/27
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
جلسه کارگروه زیربنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورخ 99/08/25
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
جلسه انلاین تحویل موقت سند و ارائه بخش سوم شرح خدمات گزارش اشتغالزایی (یک روستای منتخب) شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ ۹۹/۰۸/۲۱
۱۳۹۹/۰۸/۲۲
جلسه انلاین تحویل موقت سند و ارائه بخش سوم شرح خدمات گزارش اشتغالزایی (یک روستای منتخب) شهرستان ماهنشان و شهرستان ایجرود توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ 99/08/18
۱۳۹۹/۰۸/۲۱
جلسه انلاین تحویل موقت سند و ارائه بخش سوم شرح خدمات گزارش اشتغالزایی (یک روستای منتخب) شهرستان زنجان و شهرستان طارم توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان 99/08/20
۱۳۹۹/۰۸/۲۱
جلسه انلاین تحویل موقت سند و ارائه بخش سوم شرح خدمات گزارش اشتغالزایی (یک روستای منتخب)بخش مرکزی شهرستان ابهر و بخش مرکزی شهرستان خرمدره توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس مورخ 99/08/17
۱۳۹۹/۰۸/۲۱
جلسه تبیین مفاد نامه های مرتبط با سامانه اطلاعات روستاهای استان زنجان باحضور مشاور و ناظر آماری. روز پنج شنبه مورخ 99/08/15 ساعت 10:00
۱۳۹۹/۰۸/۱۵