آلبوم تصاویر » جلسات مشترک مهندسین مشاور

6 تصویرجلسات اختصاصی مهندسین مشاور و ناظرین مربوطه به منظور کنترل گزارش بخش نخست منظومه در مرداد 99
4 تصویرجلسه تخصصی مهندسین مشاورین و تیم نظارت(جلسات جداگانه با رویکرد نظارتی، فی مابین مهندسین مشاور و ناظر/ ناظرین) با حضور جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمران روستایی استان راس ساعت 15 مورخ 99/02/31
4 تصویرچهاردهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور و تیم نظارت با حضور نماینده محترم دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرح ها بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، مورخ 99/02/31 راس ساعت 12 در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
4 تصویرجلسه ارایه گزارش بخش نخست منظومه بخش مرکزی شهرستان ماهنشان، توسط مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر مورخ 98/07/04
4 تصویرجلسه ارایه گزارش بخش نخست منظومه بخش مرکزی شهرستان ابهر ، توسط مهندسین مشاور راژان آب زاگرس مورخ 98/07/04
4 تصویرجلسه ارایه گزارش بخش نخست منظومه بخش بزینه رود شهرستان خدابنده، توسط مهندسین مشاور چشم انداز سامان مورخ 98/07/04
4 تصویرجلسه ارایه گزارش بخش نخست منظومه بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه، توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان مورخ 98/07/03
4 تصویرجلسه ارایه گزارش بخش نخست منظومه بخش زنجانرود شهرستان زنجان،توسط مهندسین مشاور یورت شهر سبلان مورخ 98/07/03
5 تصویردوازدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور مورخ 98/05/07
6 تصویریازدهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور مورخ 98/04/03
5 تصویردهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور مورخ 98/03/30
6 تصویرنهمین جلسه مشترک مهندسین مشاور مورخ 98/02/05