آلبوم تصاویر » سایر جلسات

8 تصویرهمکاری مشترک سازمان بسیج سازندگی و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای پروژه های محرومیت زدایی در شهرستان‌های استان (تاریخ جلسه 99/04/03)
5 تصویرجلسه ارائه خلاصه گزارش اقدامات و عملکرد مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی استان زنجان مورخ 98/06/06
15 تصویرجلسه با رابطین محترم آماری روز یکشنبه مورخ 97/08/27
5 تصویرتوصیه های جناب آقای دکتر دین محمدی به نماینده های مشاورین در مورد نحوه جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی دستگاه ها
2 تصویرادامه روند پیگیری نامه های مربوط به پرسشنامه 97/08/09
3 تصویرجلسه تقسیم کار نمایندگان برای پیگیری از دستگاه ها و دانشگاه ها و سمن ها 97/08/06
10 تصویرپایلوت پرسش نامه در روز پنج شنبه مورخ ۲۶ مهرماه در دو روستای خنداب و چوزک
3 تصویرهم اینک 10 صبح 97/7/21 بررسی و جمع بندی پرسشنامه جمع آوری اطلاعات روستاها و دستگاه و خانوار
5 تصویرجلسه بررسی پرسشنامه دستگاه های اجرائی در روز پنج شنبه مورخ 97/07/19
5 تصویرسومین جلسه نشست مشورتی دهیاران بخش مرکزی با حضور فرماندار محترم شهرستان دوشنبه مورخ 16/7/1397
4 تصویرجلسه صبحانه کاري روز يکشنبه مورخ 15/7/1397
5 تصویرجلسه تدوین پرسشنامه روستا، خانوار و دستگاهها طبق نظرات اعلام شده از سوی تیم نظارت و تنظیم برنامه زمانی انجام فعالیت ها متناظر به تاریخ 1397/07/12

  • 1