جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی

 
صورتجلسات جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان
 
ابهر
ایجرود (برای این شهرستان جلسه اختصاصی تشکیل نشده است )
خدابنده
خرمدره
زنجان
زنجان (اختصاصی با همه دستگاه ها) 98/07/29
زنجان (اختصاصی با بخشداری قره پشتلو و زنجانرود) 98/10/25
سلطانیه98/08/08 -  سلطانیه 98/09/16
طارم
ماهنشان (برای این شهرستان جلسه اختصاصی تشکیل نشده است )


دیدگاه های کاربران : (0)