گزارش روزانه جلسات مشارکتی(آغاز: 97/08/12 -اتمام: 98/02/26 )

 
برگزاری جلسات مشارکتی و متمرکز در کلیه روستاهای استان زنجان خاتمه یافته و از روز سه شنبه مورخ 1398/02/31 ارائه روزانه گزارش جلسات مشارکتی متوقف می گردد.
نتایج آماری جلسات مشارکتی برگزار شده در روستاها به تفکیک بخش
نتایج آماری جلسات مشارکتی برگزار شده در روستاها به تفکیک مهندسین مشاور
گزارش فهرست روستاها و جلسات برگزار شده به تفکیک بخش و مشاور


دیدگاه های کاربران : (0)