برنامه های راهبردی توسعه

 

برنامه راهبردی توسعه بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ استان زنجان
مبتنی بر جلسات اتاق فکر

 دیدگاه های کاربران : (0)