شاخص ضریب مکانی

 

شاخص ضریب مکانی به ماخذ سرشماری نفوس و مسکن سال 1390
 


دیدگاه های کاربران : (0)