پویش ساختاری-کارکردی

 

ارائه شده برای مطالعه

در دوره آموزشی

معرفی، تهیه و چگونگی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستائی

23 و 24 آبان ماه 1397

پویش ساختاری-کارکردی

پویش ساختاری-کارکردی : رویکردی بدیل در برنامه ریزی فضائی

پویش ساختاری-کارکردی : رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی-فضائیدیدگاه های کاربران : (0)