فهرست نمایندگان سازمان

 

 

فهرست همکاران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان به عنوان نماینده سازمان درامورنظارت

نمایندگان سازمان

 دیدگاه های کاربران : (0)