چارچوب تسهیلگری

 
چارچوب
نحوه اجرا، نظارت و بازنگری طرح های سرمایه گذاری
برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی
استان زنجان
(با بهره گیری از خدمات گروه های تسهیل گری)

 

ویرایش اول( غیر قابل استناد-پیشنهاد برای بررسی - 98/10/15 )
 


دیدگاه های کاربران : (0)