آلبوم تصاویر » جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان

1 تصویربرگزاری جلسه تبادل نظر با دستگاه های بخشی و فرابخشی شهرستان سلطانیه در رابطه با سند برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزایی وطرح توسعه پایدار منظومه روستایی با حضور مشاور طرح،عامل چهارم و نمایندگان محترم بنیاد مسکن و سازمان مدیریت آقایان مهندس احمدی و مهندس محمدی
4 تصویرجلسه اختصاصی با دستگاه های شهرستان طارم : آموزش فنی و حرفه ای،آموزش پرورش،بخشداران بخش های چورزق و مرکزی شهرستان طارم مورخ 98/09/11
4 تصویرجلسه اختصاصی با دستگاه های شهرستان طارم : محیط زیست،منابع طبیعی،امور آب و آب و فاضلاب روستایی مورخ 98/09/11
5 تصویرجلسه اختصاصی با دستگاه های شهرستان طارم :جهاد کشاورزی،میراث فرهنگی،صنعت،معدن و تجارت ،اداره تعاون کار رفاه اجتماعی مورخ 98/09/11
8 تصویرجلسه مهندسین مشاور یورت شهر سبلان با بخشدار بخش مرکزی شهرستان زنجان مورخ 98/09/07
5 تصویرجلسه اختصاصی با بخشداری مرکزی،آموزش فنی و حرفه ای،آموزش و پرورش و تعاون،کار و رفاه اجتماعی در محل فرمانداری شهرستان خرمدره مورخ 98/09/06
2 تصویرجلسه اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان خرمدره : امور آب،آب و فاضلاب روستائی،منابع طبیعی و محیط زیست در محل فرمانداری شهرستان مورخ 98/09/06
5 تصویرجلسه اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان خرمدره:جهاد کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت،میراث فرهنگی و بنیاد مسکن شهرستان در محل فرمانداری شهرستان مورخ 98/09/06
4 تصویرجلسه اختصاصی با بخشداران افشار،بزینه رود،سجاسرود،مرکزی و بنیاد مسکن شهرستان خدابنده، مورخ 98/08/18،در بنیاد مسکن شهرستان خدابنده
3 تصویرجلسه اختصاصی با روسای دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش،آموزش فنی و حرفه ای و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خدابنده، مورخ 98/08/18،در بنیاد مسکن شهرستان خدابنده
3 تصویرجلسه اختصاصی با روسای دستگاه های اجرایی محیط زیست ،امور آب،منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان خدابنده، مورخ 98/08/18،در بنیاد مسکن شهرستان خدابنده
4 تصویرجلسه اختصاصی با روسای دستگاه های اجرایی صنعت،معدن و تجارت،میراث فرهنگی و آبفار شهرستان خدابنده مورخ 98/08/18،در بنیاد مسکن شهرستان خدابنده