برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 

مبانی نظری *
(تهیه شده توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان)
متدولوژی

(تهیه شده توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبلان)

 

 

*بند 1-3-2-ضرورت در مقیاس شهرستانی و محلی،توسط هریک از مهندسین مشاور در چارچوب شهرستان مربوطه بازنویسی شود.دیدگاه های کاربران : (0)