سند برنامه و طرح 17 بخش استان

  1. نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی واصله از دبیرخانه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در 17 سند بخش های تابعه شهرستان های استان زنجان اعمال و اسناد بازبینی شده به شرح زیر بارگذاری شده است.
  2. اسناد بازبینی شده برای بررسی و تصویب در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، در دستور کار قرار گرفته و برای پیگیری موضوع، نتیجه به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان انعکاس خواهد یافت.
  3. ویرایش بازبینی شده گزارش اسناد، به عنوان نظر موید کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، برای تصویب نهائی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان ارائه خواهد شد.
1399/07/20
چارچوب سند
ویرایش نهایی و مصوب جلسه کمیته کارشناسی راهبری مورخ 98/05/07
 
 
ابهر – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/09/05)
 
ایجرود – حلب
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/14)
ایجرود – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/14)
 
 
خدابنده – افشار
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/06)
خدابنده – بزینه رود
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/06)
خدابنده – سجاسرود
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/06)
خدابنده – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/06)
 
 
خرمدره – مرکزی

ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/09/05)

 
 
زنجان – زنجانرود
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
زنجان – قره پشتلو
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
زنجان – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
 
 
سلطانیه باغ حلی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/19)
سلطانیه مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/19)
 
 
طارم – چورزق
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
طارم – مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/06/17)
 
ماهنشان – انگوران
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/14)
ماهنشان - مرکزی
ویرایش دوم (اعمال نقطه نظرات کارگروه 99/07/14)
 
 


دیدگاه های کاربران : (0)