صورت جلسات

 
شهرستان ابهر

صورتجلسه اولین جلسه کمیته برنامه­ ریزی شهرستان ابهر 97/06/27

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ابهر

صورتجلسه دومین جلسه کمیته برنامه­ ریزی شهرستان ابهر 98/09/05

 

شهرستان ایجرود

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ایجرود

صورتجلسه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان ایجرود 98/07/17

 

شهرستان خدابنده

صورتجلسه اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خدابنده 97/06/13

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خدابنده

صورتجلسه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان خدابنده 98/09/27

اصلاحیه بند سوم مصوبات صورتجلسه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان مشترک با کمیته برنامه ریزی شهرستان خدابنده 98/09/27

 

شهرستان خرمدره

صورتجلسه اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرم دره 97/06/14

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرمدره

یادداشت های عامل چهارم از دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرمدره 98/05/15

صورتجلسه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرمدره (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان 98/09/13)

 

شهرستان زنجان

صورتجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان97/06/19

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان

صورتجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان98/07/07

صورتجلسه جلسه کنترل گزارش های بازبینی شده بخش های زنجارود،قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان مورخ 98/07/22

 

شهرستان سلطانیه

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سلطانیه

صورتجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سلطانیه 98/08/21

صورتجلسه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سلطانیه(ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان 98/10/11)

 

شهرستان طارم

صورتجلسه اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طارم97/06/20

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طارم

یادداشت های عامل چهارم از دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طارم 98/05/14

 

شهرستان ماهنشان

صورتجلسه اولین کمیته برنامه ریزی شهرستان ماه­نشان 97/06/21

یادداشت های عامل چهارم از اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان

صورتجلسه دومین کمیته برنامه ریزی شهرستان ماه­نشان 98/05/08

یادداشت های عامل چهارم از دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان 98/05/08

صورتجلسه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان 98/08/22)دیدگاه های کاربران : (0)