منابع آموزشی دهیاری ها

 

از سری منابع آموزشی دهیاری ها

تهیه و تنظیم : مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستائی

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 1. آشنائی با توسعه اقتصاد روستائی، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع دستی

 2. آشنائی با اصول و مبانی محیط زیست

 3. محیط زیست روستائی (مدیریت مواد زائد، فضای سبز روستا ... )

 4. آشنائی با سازمان های مرتبط با امور دهیاری ها

 5. آشنائی با طرح هادی روستائی

 6. آشنائی با برنامه ریزی روستائی

 7. دانشنامه مدیریت شهری و روستائی

 8. راهنمای جامع مدیریت روستائی

 9. منابع درآمدی دهیاری ها

 10. دستورالعمل ها و قوانین دهیاری ها

 11. جامعه شناسی مسائل اجتماعی و فرهنگی روستا

 12. مدیریت توسعه زیر ساخت های خدماتی روستائی

 13. منابع مالی و درآمدی دهیاری ها

 14. مفاهیم و منابع صنایع روستائی

 15. مدیریت روستائی در ایران

 16. برنامه توسعه روستائی در ایران

 17. توسعه فرهنگی و اجتماعی روستا

 18. آشنائی با طرح هادی روستائی

 19. آنچه یک دهیار باید بداند

 20. کارآفرینی روستائی

 21. مدیریت اقتصادی روستادیدگاه های کاربران : (0)