جدول فهرست متغیر/شاخص های مقایسه ای شهرستان های استان