صورت وضعیت

"لطفا تکمیل و ارسال به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا روز 97/12/15 بعنوان پیوست نامه صورت وضعیت"
مهندسین مشاور محترم اطلاعات پیشرفت فیزیکی را به تفکیک برنامه و طرح توسعه در شیت های مربوطه وارد نموده و فایل اکسل تکمیل شده را از طریق منوی "ارسال فایل" ارسال نمایند.
از جمعبندی اطلاعات ارسالی برای محاسبه صورت وضعیت استفاده خواهد شد.

 

فرم صورت وضعیتدیدگاه های کاربران : (0)