ساز و کار تدوین و نظارت

 

ساز و کار اجرائی و عملیاتی

تدوین و نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

    

ویرایش اول : مصوب کارگروه آمایش سرزمین، آمار ، محیط زیست و توسعه پایدار استان (1397/05/14)

    ویرایش دوم : حین اجرای مطالعات براساس پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی واصله و مبتنی بر نظر موید کارگروه آمایش تنظیم و بارگذاری خواهد شد.دیدگاه های کاربران : (0)