سند برنامه و طرح (ویرایش اول-گزارش مشاور)

پیشنهاد اولیه گزارش سند(سنتز)بخش از سوی مهندسین مشاور و تایید اولیه گزارش توسط تیم نظارت مانع از پیشنهاد و نظارت ثانویه از جانب مشاور و ناظر نخواهد بود.گزارش سند (سنتز) بخش قبل از مراحل طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان،کارگروه آمایش و شورای برنامه ریزی توسعه استان همواره بر مبنای نقطه نظرات واصله از مراجع مذکور و بازنگری های مشاور و ناظر قابل بازبینی می باشد.
گزارش بعد از مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه تثبیت خواهد شد
(پیش نویس مقدماتی-ویرایش اول و دوم- در دست اعمال نظرات ناظر)
 
چارچوب سند
ویرایش چهارم و مصوب جلسه کمیته کارشناسی راهبری مورخ 98/03/22 
ویرایش نهایی و مصوب جلسه کمیته کارشناسی راهبری مورخ 98/05/07
 
ابهر – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/11)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/09/05)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/10/26)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/06)
 
ایجرود – حلب
ویرایش اول
ایجرود – مرکزی
ویرایش اول
 
خدابنده – افشار
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/16)
خدابنده – بزینه رود
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/16)
خدابنده – سجاسرود
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/16)
خدابنده – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/08/18)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/16)
 
خرمدره – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/15)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات ستاد اقتصاد مقاومتی مشترک با شهرستان مورخ 98/09/13)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/06)
 
زنجان – زنجانرود
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/07/07)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/29)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
زنجان – قره پشتلو
ویرایش اول  
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/07/07)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/29)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
زنجان – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/07/07)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های شهرستان مورخ 98/07/29)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
 
سلطانیه باغ حلی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان مورخ 98/08/08)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/08/21)
ویرایش دوم(اعمال اصلاحات جلسه اختصاصی دوم با دستگاه ها 98/09/16 و ارائه به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان)98/10/11
سلطانیه مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات جلسات اختصاصی با دستگاه های اجرایی شهرستان مورخ 98/08/08)
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/08/21)
ویرایش دوم(اعمال اصلاحات جلسه اختصاصی دوم با دستگاه ها 98/09/16 و ارائه به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان)98/10/11
 
طارم – چورزق
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/14)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
طارم – مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/14)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور مورخ 98/10/24)
 
ماهنشان – انگوران
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/08)
ماهنشان - مرکزی
ویرایش اول
ویرایش دوم (اعمال اصلاحات کمیته برنامه ریزی شهرستان مورخ 98/05/08)
ویرایش دوم (آخرین ویرایش ارسالی مشاور( اعمال نقطه نظرات اصلاحی واصله از تمامی مراجع) مورخ 98/11/01)
ویرایش دوم (تایید نهایی ناظرمورخ 98/11/20)
 
 

 

 

 دیدگاه های کاربران : (0)

تقویم و تاریخ

پنج‌شنبه ، ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
اسفند 1398
جپچسدیش
21
9876543
16151413121110
23222120191817
292827262524

آمار بازدیدها

بازدید امروز1,138
بازدید دیروز1,822
بازدید هفته9,639
بازدید ماه1,138
بازدید کل375,897
افراد آنلاین7