وظایف دست اندرکاران مطالعه

 

ضرورت ارتباط مستمر مهندسان مشاور و مجموعه تیم نظارت عامل چهارم با
تیم نظارت علمی دفتر مرکزی در خصوص تهیه طرحهای توسعه پایدار منظومه روستائی


دیدگاه های کاربران : (0)