جلسه آنلاین بررسی و تصویب بخش اول گزارش های طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی تابعه شهرستان زنجان، مشتمل بر بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی روز چهارشنبه مورخ 99/07/23 راس ساعت 12